Zakres usług

        informacja Kliknij w wybraną usługę aby wyświetlić szczegóły

 • sporządzanie i opiniowanie umów
 • spory o zapłatę
 • dochodzenie odszkodowań z tytułu wypadków komunikacyjnych, czynów niedozwolonych
 • postępowania o zniesienie współwłasności
 • postępowania o stwierdzenie zasiedzenia nieruchomości
 • postępowania uwłaszczeniowe
 • postępowania o ustanowienie i zniesienie służebności drogi koniecznej
 • postępowania wieczysto-księgowe
 • obrót nieruchomościami
 • ochrona własności
 • postępowania o stwierdzenie nabycia spadku
 • postępowania o dział spadku
 • zachowek
 • sporządzanie wezwań do zapłaty, udział w negocjacjach, przygotowywanie ugód, sporządzanie pozwów
 • reprezentacja w postępowaniu sądowym, zabezpieczającym oraz egzekucyjnym
 • odwołania od wypowiedzenia lub rozwiązania umowy o pracę
 • sprawy o przywrócenie do pracy oraz o odszkodowanie
 • sprawy o wynagrodzenie za pracę i inne świadczenia pracownicze (ekwiwalent za urlop, diety z tytułu podróży służbowych)
 • sprawy o wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych
 • sprawy o sprostowanie świadectwa pracy
 • sprawy o ustalenie istnienia stosunku pracy
 • sprawy o odszkodowania za wypadki przy pracy
 • sprawy dotyczące odpowiedzialności materialnej pracowników
 • opiniowanie i przygotowywanie regulaminów prawa pracy, regulaminów wynagradzania, regulaminów zakładowego funduszu świadczeń socjalnych
 • odwołania od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (sprawy o emerytury w tym emerytury pomostowe, z tytułu pracy w warunkach szczególnych, sprawy o rentę)
 • reprezentowanie przed organami administracji publicznej oraz sądami administracyjnymi
 • sporządzanie: odwołań od decyzji, zażaleń, skarg do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego oraz kasacji do Naczelnego Sądu Administracyjnego
 • sprawy z zakresu prawa budowlanego
 • sprawy z zakresu prawa ochrony środowiska
 • sprawy z zakresu prawa zamówień publicznych
 • pomoc przy zawieraniu umów w obrocie gospodarczym
 • udzielanie porad prawnych i konsultacji oraz sporządzanie opinii prawnych w ramach bieżącej działalności przedsiębiorcy
 • rozwód
 • separacja
 • podział majątku wspólnego
 • alimenty, ich ustalenie, zmiana, ustanie obowiązku alimentacyjnego
 • przyznanie, pozbawienie, ograniczenie, zawieszenie władzy rodzicielskiej
 • ustalenie kontaktów z dzieckiem
 • ustalenie bądź zaprzeczenie rodzicielstwa
 • przysposobienie
 • uznanie dziecka i unieważnienie uznania dziecka
 • zezwolenie na wstąpienie w związek małżeński
 • zezwolenie na dokonanie istotnej czynności związanej z potrzebami dziecka
 • ubezwłasnowolnienie
usługi prawne krosno